Dierenkliniek Dronten, gevestigd aan de Rede 20 8251EV Dronten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.dierenkliniekdronten.nl de Rede 20 8251EV Dronten 0321317017

Dierenkliniek dronten is de Functionaris Gegevensbescherming van Dierenkliniek Dronten Hij/zij is te bereiken via info@dierenkliniekdronten.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dierenkliniek Dronten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Achternaam en indien gewenst voornaam en/of voorletters.

– Geslacht/aanhef

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– In bijzondere gevallen de contact gegevens van uw bewindvoerder of waarnemer in bepaalde zaken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Voor afspraken binnen de praktijk vragen wij ook om als ouder/voogd mee te gaan en de diensten te verlenen onder uw naam. We kunnen echter online niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dierenkliniekdronten.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dierenkliniek Dronten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling en/of facturering

– Verzenden van onze nieuwsbrief en ent-oproepen voor uw huisdier

– Voor de deelname aan ons spaarsysteem. Dit wordt niet automatisch gekoppeld aan uw activiteiten binnen de dierenkliniek Dronten en hiervoor dient u apart toestemming aan ons te geven

– Voor deelname aan acties vanuit een van onze leveranciers. Ook dit wordt niet automatisch gekoppeld aan uw activiteiten binnen de dierenkliniek Dronten en hiervoor dient u apart toestemming aan ons te geven

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, te denken aan: het doorgeven van lab-uitslagen, telefonisch consult met de dierenarts, updates over uw opgenomen huisdier en overige afspraken die met u zijn gemaakt

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Rapportering van de onderzoeken van uw huisdier wanneer deze onder behandeling van ons staat, zoals operatie verslagen, consult verslagen,  rontgenfoto’s, verzameling van cytologisch materiaal, laboratorium uitslagen zoals bloed onderzoek, faeces en/of urine onderzoeken

– Om officiële documenten uit te schrijven zoals (Europees) dierenpaspoorten, euthanasie verklaringen en gezondheidsverklaringen van uw huisdier, recepten voor de humane apotheek.

– Om goederen en diensten bij u af te leveren of om de status van de bestelling door te geven

– Om u door te kunnen verwijzen naar een collega praktijk, dit gebeurt in alle tijden met toestemming vanuit u

– Dierenkliniek Dronten verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn aan de overheid, zoals de (humane) medicatie registratie en opiaten registratie. Hierbij zijn wij verplicht de klant gegevens te vermelden.

– Belastingaangifte gebeurd vanuit de patiëntenkaart en hierbij staan geen klantgegevens vermeldt.

Geautomatiseerde besluitvorming

Dierenkliniek Dronten neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dierenkliniek Dronten) tussen zit. Dierenkliniek Dronten gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Idexx Animana, wat wordt gebruikt als digitaal klantensysteem, agenda en beheer van klant en patiënt gegevens. Ook facturering, mailing en het versturen van nieuwsbrieven vinden via Idexx Animama plaats. De lab-uitslagen en digitale röntgen worden ook in dit systeem bewaard.

Het RFID contactless terminal system van Loyalty Group wordt gebruikt voor de klantenpas en spaarsysteem. Dit programma staat alleen op onze computer geïnstalleerd en wordt niet gekoppeld aan Idexx Animana. Wij beheren deze gegevens handmatig.

Het Aria systeem wordt gebruikt om digitale röntgenfoto’s van uw huisdier te maken en te verplaatsen naar de patientenkaart van uw huisdier in Idexx Animana. Aria staat ook alleen op onze computers geïnstalleerd en niet automatisch gekoppeld. Wij beheren deze gegevens handmatig.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Dierenkliniek Dronten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens:  Bewaartermijn loopt tot uitschrijving vanuit de klant, bij activiteiten binnen dierenkliniek Dronten blijven deze gegevens verzameld tenzij u eerder aangeeft dat niet te willen. Bij inactiviteit door bijvoorbeeld verhuizing of  overlijden van uw huisdier kunt u ten alle tijden aangeven wanneer wij de gegevens niet langer mogen bewaren.
Ingestuurde formulieren zoals sollicitatie formulieren bewaren wij in een verzamelmap en verwijderen deze van de computer. U bent niet verplicht om alle persoonsgevoelige gegevens te vermelden op deze formulieren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Dierenkliniek Dronten verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dierenkliniek Dronten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dierenkliniek Dronten gebruikt cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dierenkliniek Dronten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar

info@dierenkliniekdronten.nl. Om er per email zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Ook het is mogelijk om uw verzoek telefonisch in te dienen, maar behouden wij ons recht om dat te weigeren bij twijfel of het verzoek vanuit u komt.
Dierenkliniek Dronten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dierenkliniek Dronten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@dierenkliniekdronten.nl